Regulamin sprzedaż internetowa

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW PRZEZ STRONĘ PAKA.PL/BILETY

 • 1 Zakres obowiązywania Regulaminu
 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.
 • 2 Proces zakupu Biletów
 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:
 2. a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej na Stronie Internetowej,
 3. b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,
 4. c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
 5. d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,
 6. e) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,
 7. f) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,
 8. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 9. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 11. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności.
 12. Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 13. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 14. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator Wydarzenia dostarcza Bilety do Klienta zgodnie z § 5.
 • 3 Forma Biletów
 1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Biletów PDF.
 2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.
 • 4 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji
 1. Organizator Wydarzenia oferuje następujące formy płatności za Bilety z Rezerwacji:
 2. a) przelew bankowy,
 3. a) płatność internetowa (on-line) przelewem .
 4. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 5. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez PayU
 6. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
 7. Okres ważności Rezerwacji wynosi:
 8. a) dla przelewu bankowego: 3 dni roboczych
 9. b) dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin
 10. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.
 11. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 12. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. Organizator Wydarzenia przyjmuje przelewy w złotych.
 14. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 , Organizator Wydarzenia zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.
 • 5 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów
 1. Forma dostarczenia dla biletów PDF – pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c).
 2. Terminy dostarczenia( z zastrzeżeniem ust. 3 ) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od zaksięgowania płatności na koncie Organizatora
 3. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
 4. W przypadku Biletów PDF Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 5. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 2.
 6. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi Wydarzenia.
 • 6 Odwołane Wydarzenia i zwroty
 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
 • 7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Wydarzenia w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 • 8 Pozostałe postanowienia
 1. Klient ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać inne regulaminy dotyczące Wydarzenia (dostępne na stronie internetowej Wydarzenia oraz w miejscu Wydarzenia).
 2. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 3. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
 • 9 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów na Stronie Internetowej,

Strona Internetowa – strona paka.pl/sklep, prowadzona przez Organizatora Wydarzeń,

Organizator Wydarzenia – Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA, z siedzibą w Krakowie (30-102) przy ul. Morawskiego 5, NIP:6772292023

Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Strony Internetowej,

Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów na Stronie Internetowej,

Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej,

Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej,

Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy,

Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy Biletów związanych z Wydarzeniem,

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

email marketing powered by FreshMail