Regulamin sprzedaż stacjonarna

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW W KASIE STACJONARNEJ STOWARZYSZENIA

  • 1 Zakres obowiązywania Regulaminu
  1. Regulamin dotyczy wszystkich zakupów dokonanych w Kasie
  2. Dokonanie Zakupu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  • 2 Forma Biletów i Forma płatności
  1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietu biletowego.
  2. Organizator Wydarzenia oferuje następujące formy płatności za Bilety :
  3. a) gotówka,
  4. Organizator Wydarzenia przyjmuje płatności w złotych.
  • 3 Odwołane Wydarzenia i zwroty
  1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
  2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
  4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
  • 4 Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Wydarzenia w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
  • 5 Pozostałe postanowienia
  1. Klient ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać inne regulaminy dotyczące Wydarzenia (dostępne na Stronie Internetowej Wydarzenia oraz w miejscu Wydarzenia).
  2. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób,
  3. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
  • 6 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów,

Strona Internetowa – strona paka.pl/sklep, prowadzona przez Organizatora Wydarzeń,

Organizator Wydarzenia – Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA, z siedzibą w Krakowie (30-102) przy ul. Morawskiego 5, NIP:6772292023

Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Strony Internetowej,

Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów na Stronie Internetowej,

Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej,

Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy,

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

email marketing powered by FreshMail