Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży

stacjonarnej i internetowej

 1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów.
 3. Strona Internetowa – strona internetowa paka.pl/bilety mazurskanoc.paka.pl/bilety, mazurskanoc.pl prowadzona przez Organizatora Imprezy.
 4. Organizator Imprezy – PAKA MNK Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-534) przy ul. Masarskiej 3/7, NIP: 6751760513, będąca podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż Biletów.
 5. Współorganizator – Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA w likwidacji, z siedzibą w Krakowie (31-511) przy ul. Rakowickiej 10b/4, NIP:6772292023.
 6. Impreza – impreza masowa pod nazwą Mazurska Noc Kabaretowa, która odbędzie się w dniu 24.08.2024 roku w amfiteatrze w Mrągowie, ul. Jaszczurcza Góra, na którą bilety dostępne są za pośrednictwem strony internetowej.
 7. Klient – osoba lub podmiot dokonująca rezerwacji riletów na Stronie Internetowej.
 8. Blankiet Biletowy – Bilet na Imprezę w formie papierowej.
 9. Bilet PDF – Bilet na Imprezę w formie elektronicznej.
 10. Bilet – Blankiet biletowy lub bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Imprezę.
 11. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Imprezę dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy Biletów związanych z Imprezą.
 12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 • ZAKUP BILETÓW W KASIE STACJONARNEJ.
 • Dokonanie zakupu biletu na Imprezę jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Regulaminu imprezy masowej Mazurska Noc Kabaretowa (dalej: „Regulamin Imprezy”).

Forma Biletów i forma płatności:

 1. Bilety na Imprezę są dostępne w formie blankietu biletowego.
 2. Organizator Imprezy oferuje następujące formy płatności za bilety: gotówkowy i bezgotówkowy – zapłata za pomocą terminala płatniczego.
 3. Organizator Imprezy przyjmuje płatności w PLN.
 1. Regulamin dotyczy wszystkich rezerwacji i zakupów dokonanych za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i Regulaminu Imprezy.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Imprezy.
 5. W celu dokonania rezerwacji i zakupu biletów Klient:
 6. dokonuje wyboru spośród dostępnych miejsc,
 7. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
 8. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,
 9. wybiera formę i sposób dostarczenia biletów,
 10. wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej.
 11. Przed zatwierdzeniem rezerwacji na stronie internetowej pojawi się jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 12. Klient akceptuje warunki rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych danych.
 14. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w pkt 19 poniżej, który wynika z wybranej formy płatności.
 15. Organizator Imprezy przesyła podsumowanie rezerwacji na adres poczty elektronicznej klienta wskazany zgodnie z pkt 5 lit.  b) powyżej.
 16. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 17. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z rezerwacji Organizator Imprezy dostarcza bilety do Klienta zgodnie z pkt 25-28 poniżej.
 18. Bilety na Imprezy są dostępne w formie biletów PDF.
 19. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku biletu PDF oraz zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.
 20. Organizator Imprezy oferuje następujące formy płatności za bilety z Rezerwacji:
 21. standardowy przelew bankowy.
 22. płatność internetowa (on-line);  koszt realizacji płatności internetowej wynosi 2,30% wartości zakupu.
 23. Dostępne formy płatności podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 24. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez PayU
 25. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności rezerwacji.
 26. Okres ważności rezerwacji wynosi:
 27. dla przelewu bankowego: 3 dni robocze
 28. dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin.
 29. Jeżeli w okresie ważności rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja zostaje anulowana.
 30. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 31. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 32. Organizator Imprezy przyjmuje przelewy w PLN.
 33. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony powyżej, Organizator Imprezy zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.
 34. Forma dostarczenia dla biletów PDF – pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta.
 35. Terminy dostarczenia  (z zastrzeżeniem pkt 27 poniżej) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od zaksięgowania płatności na koncie Organizatora
 36. Jeżeli w opisie Imprezy zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
 37. W przypadku Biletów PDF Organizator Imprezy przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w sposób umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 38. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji.
 39. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi Imprezy.

D. ZWROT BILETÓW

I. Odwołanie Imprezy

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Imprezy co najmniej 2 godziny.
 2. W przypadkach innych niż opisane w pkt 1 powyżej zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w pkt 2 wynika z art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
  II. Reklamacje
 5. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Imprezy w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 7. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta.
 8. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Imprezę.

E. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

 1. Klient ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać inne regulaminy dotyczące Imprezy (dostępne na stronie internetowej Imprezy oraz w miejscu Imprezy Amfiteatr ul Jaszczurcza Góra 10 Mragowo).
 2. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

  F.  Ochrona danych osobowych – polityka prywatności
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Organizator – PAKA MNK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-534), przy ulicy Masarskiej 3/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948884, numer NIP 6751760513, numer REGON 521042311.
 4. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: paka@paka.pl.
 5. Klient może zażądać drogą dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
 6. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
 7. Administrator przechowywać będzie dane osobowe przez czas określony w obowiązujących przepisach, np. do czasu przedawnienia roszczeń.
 8. Administrator informuje o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych Klienta firmie dostarczającej system sprzedażowy: GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05-082), przy ulicy Kościuszki 23, numer NIP 5222868457.
 9. Klient będący osobą fizyczną dokonującą rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji.
 10. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku wysyłki biletów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto.
 11. Podstawą prawną przetwarzania jest czynność niezbędna do zawarcia umowy zgodnie z art 6 ust. 1 pkt b), c), f) RODO.
 12. W przypadku wysyłki biletów pocztą lub kurierem, niezbędne dla wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej.
 13. W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych obejmujących imię, nazwisko oraz email do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 14. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 15. Dane osobowe będą nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Unię Europejską.
 16. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
 17. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania administrator nie będzie w stanie dokonać sprzedaży biletu na Imprezę.