Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży

stacjonarnej i internetowej

A. ZAKUP BILETÓW W KASIE STACJONARNEJ.

I. Dokonanie Zakupu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sprzedaży i Regulaminu imprezy.
II . Forma Biletów i Forma płatności:
1. Bilety na Imprezy są dostępne w formie Blankietu biletowego.
2. Organizator Imprezy oferuje następujące formy płatności za Bilety: gotówkowy i bezgotówkowy – zapłata za pomocą terminala płatniczego
3. Organizator Imprezy przyjmuje płatności w PLN.

B. ZAKUP BILETÓW PRZEZ STRONĘ PAKA.PL/BILETY oraz MAZURSKANOC.PAKA.PL/BILETY

1. Regulamin dotyczy wszystkich rezerwacji i zakupów dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej.
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sprzedaży i Regulaminu imprezy.
3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Imprezy, na które dokonywana jest Rezerwacja.

II. Proces zakupu Biletów przez stronę.

1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:
a) dokonuje wyboru Imprezy z listy dostępnej na Stronie Internetowej,
b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,
c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,
e) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,
f) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,
2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z
obowiązkiem zapłaty”.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w II. ust.1 lit.c.
5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w IV ust 5 , który wynika z wybranej formy płatności.
6. Organizator Imprezy przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z II ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator Imprezy dostarcza Bilety do Klienta zgodnie z § 5.


III. Forma Biletów.

1. Bilety na Imprezy są dostępne w formie Biletów PDF.
2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.


IV. Formy płatności i termin ważności Rezerwacji.

1. Organizator Imprezy oferuje następujące formy płatności za Bilety z Rezerwacji:
a) standardowy przelew bankowy .
b) płatność internetowa (on-line)  koszt realizacji płatności internetowej 2,30% wartości zakupu .
2. Dostępne formy płatności na daną Imprezę z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez PayU
4. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
5. Okres ważności Rezerwacji wynosi:
a) dla przelewu bankowego: 3 dni robocze
b) dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin
6. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.
7. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
8. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
9. Organizator Imprezy przyjmuje przelewy w PLN
10. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 9 (ustęp powyżej) , Organizator Imprezy zwróci je na rachunek nadawcy – Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.

V. Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów.

1. Forma dostarczenia dla biletów PDF – pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z w II. ust.1 lit. c.
2. Terminy dostarczenia( z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej ) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od zaksięgowania płatności na koncie Organizatora
3. Jeżeli w opisie Imprezy zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
4. W przypadku Biletów PDF Organizator Imprezy przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
5. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z punktem II. niniejszego regulaminu.
6. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi Imprezy.

C. Zwrot biletów

I. Odwołanie Imprezy

1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Imprezy.
2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 powyżej zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt. 12 Ustawy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.


II. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Imprezy w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
3. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób.
4. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

D. Pozostałe postanowienia.

1. Klient ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać inne regulaminy dotyczące Imprezy (dostępne na stronie internetowej Imprezy oraz w miejscu Imprezy).
2. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.


E.  Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator – PAKA MNK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-534), przy ulicy Masarskiej 3/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948884, numer NIP 6751760513, numer REGON 521042311.
2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: paka@paka.pl.
3. Klient może zażądać drogą dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy Biletów i Towarów:
a) Administrator informuje o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych Klienta firmie dostarczającej system sprzedażowy: GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05-082), przy ulicy Kościuszki 23, numer NIP 5222868457.
b) Klient będący osobą fizyczną dokonującą rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji.
c) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto.
d) podstawą prawną przetwarzania jest czynność niezbędna do zawarcia umowy zgodnie z art 6 ust. 1 pkt b), c), f) RODO, UŚUDE art. 18 ust 1, a po zrealizowaniu zamówienia dane są przetwarzane w ramach UŚUDE art. 19 ust. 2 pkt 1 i 4 , Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (art. 74 ust.2 pkt 1 i 3) oraz ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (art. 32 § 1, art. 86).
e) W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Imprezy albo do zakończenia procesu reklamacyjnego.
f) W przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem, niezbędne dla wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej.
g) W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, email do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.

F. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów

Strona Internetowa – strona paka.pl/bilety i mazurskanoc.paka.pl/bilety, prowadzona przez Organizatora Wydarzeń,

Organizator Imprezy odpowiedzialny za sprzedaż biletów – PAKA MNK Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-534) przy ul. Masarskiej 3/7, NIP: 6751760513

Współorganizator – Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA w likwidacji, z siedzibą w Krakowie (31-511) przy ul. Rakowickiej 10b/4, NIP:6772292023,

Impreza– koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Strony Internetowej,

Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów na Stronie Internetowej,

Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej,

Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej,

Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy,

Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy Biletów związanych z Wydarzeniem,

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)