Regulamin Wydarzenia – Wielka Zabawa TV PULS w Mrągowie 2021

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy koncertu Wielka Zabawa TV PULS w Mrągowie organizowanego przez:

– Story Production Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bałuckiego 27/31, 02-557 Warszawa, zwaną dalej Organizatorem.

we współpracy ze

– Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA z siedzibą w Krakowie przy ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

oraz

– Mrągowskim Centrum Kultury z siedzibą w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie.

2. Osoby, które zakupiły bilet na koncert Wielka Zabawa TV Puls w Mrągowie, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Zasady oraz informacje organizacyjne

1. Uczestnik koncertu to osoba, która posiada ważny bilet wstępu zakupiony w kasie u Organizatora lub u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów.

2. Na terenie amfiteatru w którym odbywa się koncert mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.

3. Dzieci do lat 6 (pod opieką osoby dorosłej) mogą wejść na teren amfiteatru bezpłatnie, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące.

4. Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że miejsca na widowni są numerowane zgodne z numeracją na bilecie i tylko takie miejsce Uczestnik może zająć.

5. Zakupiony bilet nie podlega zamianie lub zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym regulaminie).

6. Miejsca dla publiczności nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych.

III. Zasady bezpieczeństwa

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie amfiteatru, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych oraz przedstawicieli Organizatora, w tym wynikających z obostrzeń dotyczących epidemii wirusa SARS-CoV-2, w szczególności do poleceń zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy widzami, zakrywania ust i nosa oraz zakazu spożywania napojów lub posiłków.

2. Koncert ma charakter imprezy masowej i organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli osobistej przez zatrudnione służby porządkowe.

3. Na terenie amfiteatru obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo:
a. odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów,
b. żądania, aby posiadacz biletu zakłócający przebieg imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu (amfiteatru) opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie środki, aby to zarządzenie zostało wykonane,
c. dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych wynikających z udziału siły wyższej, mających na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników imprezy,
d. przerwania imprezy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprezy,
e. odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania,
f. zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej informacji i rekompensaty dla posiadacza biletu,
g. w uzasadnionych przypadkach zmiany miejsca posiadacza biletu na inne tej samej kategorii,
h. odmowy wstępu na teren imprezy osobom będącym pod działaniem narkotyków, w stanie nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie oraz osobom wnoszącym alkohol na teren amfiteatru,
i. odmowy wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie,
j. odmowy ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy.
k. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
l. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty.

5. Obowiązuje całkowity zakaz:
a. dostawiania miejsc, w przejściach, stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych,
b. wstępu dla osób nieposiadających identyfikatorów wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców,
c. dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

IV. Zasady rejestracji Koncertu

1. Organizator nie wyrażania zgody na wniesienie oraz używanie podczas imprezy kamery, innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, a także transparentów, flag, instrumentów itp. mogących zakłócić rejestrowany obraz lub dźwięk.

2. Uczestnicy kupując bilet na koncert akceptują fakt, że koncert będzie transmitowany w telewizji na żywo, a przyszłości wielokrotnie odtwarzany przez stacje naziemne i satelitarne. Akceptują tym samym fakt że mogą zostać nagrani, a ich wizerunek udostępniony na wizji,. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.

3. Z uwagi na realizację telewizyjną organizator nie gwarantuje miejsc dla osób spóźniających się.

4. Podczas rejestracji telewizyjnej obowiązuje zakaz palenia papierosów na widowni amfiteatru.